Vilkår og betingelser

 

Se venligst Stregkode Accept for specifikke begrænsninger og krav til stregkoder verden over. Disse begrænsninger gælder kun for nogle få lande verden over, hvor der i nogle butikker er specifikke stregkodekrav.

1.      Definitioner

1.1

“Sælgeren” betyder Stregkoder Danmark.

1.2    “Køberen” betyder enhver person, der accepterer et tilbud på varer eller tjenester fra Sælger, eller hvis ordre på varer eller tjenester er accepteret af Sælger.

1.3    “varer” betyder alle varer, som Sælger skal levere til Køber.
1.4     “tjenester” betyder alle tjenester, som Sælger skal levere til Køber.

1.5    “betingelser” betyder de vilkår og betingelser, der er angivet heri, og eventuelle særlige eller yderligere betingelser, der er aftalt skriftligt af Sælger.

1.6    “skrivning” omfatter via post, faxtransmission eller e-mail.


2.      Betingelser

2.1    Disse betingelser gælder for alle kontrakter om salg af varer af Sælger til Køber og skal anses for at erstatte og udelukke alle andre vilkår og betingelser, herunder alle som Køber måtte søge at anvende under enhver købsordre, ordrebekræftelse eller lignende dokument .

2.2   Ingen ændringer eller tilføjelser til disse vilkår og betingelser er effektive, medmindre det er aftalt skriftligt af en behørigt autoriseret embedsmand hos Sælger.

2.3    Ingen medarbejder eller agent for Sælger er autoriseret til at fremsætte nogen erklæringer vedrørende varer på Sælgers vegne, medmindre sådanne erklæringer er bekræftet skriftligt af Sælger, og eventuelle erklæringer fremsat uden Sælgers skriftlige bekræftelse kan ikke stoles på i forbindelse med nogen kontrakt.

2.4   Indtil afsendelse af varer fra Sælger til Køber eller Købers skriftlige accept af ethvert tilbud fra Sælger for levering af varer eller tjenesteydelser (alt efter hvad der først indtræffer), skal der ikke opstå nogen kontrakt om salg af varer eller tjenesteydelser.

2.5    Sælger er frit stillet til uden ansvar fra sælgers side og uden forudgående meddelelse at rette enhver fejl eller udeladelse i salgslitteratur, prisliste, accept af tilbud, tilbud, faktura eller andet dokument udstedt af sælger.

2.6    Såfremt Køber accepterer levering af varerne eller skriftligt accepterer et tilbud på levering af varer eller tjenesteydelser, skal en sådan accept anses for at være en accept af disse betingelser.

3.      Ordreaccept

3.1    Annonceringen af varer eller tjenester på denne side udgør ikke et tilbud om at sælge. Din modtagelse af en ordrebekræftelse (elektronisk, fax eller anden form) udgør ikke vores accept af din ordre eller bekræfter vores tilbud om at sælge. Sælger forbeholder sig retten til at acceptere eller afvise din ordre uanset årsag.

4.      Priser

4.1   Sælger gør alt for at have alle produkter, der tilbydes på vores hjemmeside, på lager og til den angivne pris. Pris- og tilgængelighedsoplysningerne præsenteret på vores side er den mest aktuelle information, vi har, men desværre sker der fejl, og disse oplysninger udgør ikke en garanti for pris eller tilgængelighed.

4.2    Hvis et produkt, du har bestilt, ikke er tilgængeligt til forsendelse, vil vi gøre vores bedste for at give dig besked. Forventede leveringsdatoer afhænger af mange faktorer uden for vores kontrol og kan ændres.

4.3    Prisen for varerne eller tjenesten skal være den, der er angivet på Sælgers aktuelle prisliste, medmindre andet er skriftligt aftalt af Sælger.

5.      Betaling

5.1    Sælger er parat til at overveje ansøgninger om kreditkonti fra erhvervskunder med forbehold for godkendte referencer.

5.2    Ikke-kreditkonto Købere skal foretage fuld betaling af enhver faktura før afsendelse af varer.

5.3    Betaling kan ske med kontanter, check, kredit eller bankoverførsel.

5.4    Købere med kreditkonti skal foretage fuld betaling på de aftalte kreditbetingelser, som ikke må være mere end 30 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er skriftligt aftalt af Sælger.

5.5    Hvis en faktura forfalder til betaling, skal der betales renter med 2 % pr. måned fra den dato, hvor betalingen forfaldt i henhold til fakturaen, indtil betalingsdatoen. Sådanne renter skal påløbe både før og efter enhver dom.

 

6.      Levering

6.1    Sælgeren vil tage alle rimelige skridt for at overholde en forventet leveringsdato, men tidspunktet er ikke afgørende. Sælger er ikke ansvarlig for tab som følge af eller på anden måde opstået direkte eller indirekte som følge af manglende overholdelse af en forventet leveringsdato. Sælger forbeholder sig ret til at foretage levering forud for den angivne leveringsdato med rimeligt varsel til Køber.

6.2    Metoden til forsendelse af alle varer er efter Sælgers skøn.

6.3    Levering af varer vil normalt ske via e-mail. Nogle varer sendes automatisk via e-mail inden for få minutter efter bestilling – det gælder stregkodenumre og pakker (EAN13, UPC, CD, DVD, AMAZON). Andre varer oprettes manuelt og sendes til dig inden for 2-48 timer, afhængigt af den dag og det tidspunkt, hvor din ordre er afgivet.

 

7.      Ejerskab og risiko

7.1    Ved levering af varerne til Køber eller efter at varerne opbevares i Sælgers lokaler på Købers anmodning, overgår risikoen i varerne straks til Køber.

7.2    Ejendomsretten til varen forbliver hos Sælger, indtil fakturaen for varerne er betalt fuldt ud.

7.3    Køber skal opbevare varerne som sælgers bemyndigede agent og kautionist, indtil ejendomsretten til varerne overgår til køberen, og skal opbevare varerne korrekt opbevaret og beskyttet og forsikret og identificeret som sælgers ejendom.

7.4    Mens købsprisen for varer leveret til køberen forbliver forsinket til betaling enten helt eller delvist, kan sælger, uden at det berører nogen af ​​sine andre rettigheder, inddrive og/eller videresælge varerne eller nogen af ​​dem og kan indgå i Købers lokaler af sine ansatte eller agenter for at inddrive varerne og er berettiget til at kræve alle omkostninger, der er påløbet i forbindelse med sådan inddrivelse, fra Køber.

7.5    Indtil fuld betaling for nogen varer er foretaget, må Køber ikke pantsætte, opkræve som sikkerhed eller på anden måde behæfte de varer, som forbliver Sælgers ejendom.

 

8.      Garantier

8.1    Hver part garanterer, at den har ret og fuld magt og autoritet til at indgå denne aftale.

8.2    Sælger garanterer, at varerne vil være fri for defekter i materiale og udførelse ved normal brug, forudsat at varerne er blevet brugt i overensstemmelse med instruktioner og normale industristandarder. Sælger garanterer også, at det vil overgå til Køber god ejendomsret til Produkterne. Dette er den ENESTE garanti, der udvides på produkterne, og køber accepterer udtrykkeligt, at den tager produkterne “SOM DE ER”, og Sælger giver ingen anden garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået.

8.3    Sælgers garanti træder ikke i kraft, medmindre fakturaen for varerne er betalt inden forfaldsdatoen.

8.4    Medmindre det er angivet i disse betingelser, er alle garantier, betingelser eller andre vilkår, der er underforstået ved lov, almindelig lov eller andet, udelukket i det omfang, loven tillader det.

8.5    Enhver beskrivelse udtrykker eller antyder ikke en garanti for, at produkterne er salgbare eller egnede til et bestemt formål.

8.6    Sælgeren er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med inkompatibilitet af brugen eller holdes ansvarlig over for køberen på grund af nogen repræsentation eller underforstået garanti, betingelse eller andre vilkår eller nogen forpligtelse i henhold til almindelig lov for direkte eller indirekte særlige tab eller følgeskader udgifter eller andre erstatningskrav overhovedet, hvad enten de er forårsaget af uagtsomhed fra Sælger, dennes ansatte eller agenter eller på anden måde, som opstår som følge af eller i forbindelse med levering af varer eller deres brug eller videresalg af Køber af enhver art.

8.7    Sælger garanterer ikke, at dens stregkodeprodukter vil blive accepteret af nogen forhandler og er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med manglende accept eller brug eller holdes ansvarlig over for køber på grund af manglende evne eller anden årsag til, at sælgers stregkodeprodukter ikke accepteres af enhver forhandler, grossist eller anden part. Køber anerkender, at før køb af varer eller tjenester fra Sælger, er det Købers ansvar at afgøre, om de forhandlere, de har til hensigt at levere, har specifikke stregkodningskrav, og om Sælgers varer og tjenester vil være egnede til dette formål.

8.8    Sælgeren giver ingen andre garantier, udtrykkelige eller underforståede med hensyn til varerne, deres kvalitet, egnethed eller salgbarhed til nogen specifik brug eller formål. Enhver varegaranti gælder kun for køberen og ikke for nogen tredjepart, og intet ansvar eller følgeskader i forbindelse med brug af varerne, uagtsomhed, misbrug eller modifikation accepteres.

8.9    Køber accepterer specifikt, at Sælger ikke vil være ansvarlig for særlige, tilfældige, følgeskader, indirekte eller andre lignende skader, der opstår som følge af brud på garantien, kontraktbrud, uagtsomhed, objektivt ansvar eller enhver anden form for civilretligt ansvar forbundet med dette aftale eller brugen af ​​Sælgers produkter. Sælger giver ingen garantier for salgbarhed eller egnethed til noget bestemt formål med produkterne.

8.10  Sælgeren er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgetab, såsom (men ikke begrænset til) tab af fortjeneste, tab af marked eller konsekvenserne af forsinkelse eller afvigelse, uanset hvordan det er forårsaget.

8.11  Startdatoen for alle garantier er datoen for levering til Køber fra Sælger.

8.12 Ethvert ansvar for følgeskader og hændelige skader fraskrives udtrykkeligt.

8.13  Sælgers ansvar er i alle tilfælde begrænset til og skal ikke overstige den købspris, der er betalt for de solgte varer eller tjenesteydelser, der giver anledning til et sådant ansvar. Sælgers betaling af et sådant beløb skal være det endelige og eksklusive middel i udtømningen eller utilgængeligheden af ​​ethvert andet afhjælpningsmiddel specificeret heri og skal ikke fortolkes eller påstås af kunden for at have svigtet dets væsentlige formål.

 

9.      Force Majeure

9.1     Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelser i leveringen eller manglende levering af produkter, hvis en sådan forsinkelse eller svigt skyldes årsager uden for Sælgerens rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til gudshandlinger, krig, terrorisme, arbejdskonflikter, forsinkelser. eller fejl hos leverandører eller transport, eller statslige handlinger.

10.  Annullering af kontrakt/Returnering af varer/Erstatning af defekte varer

10.1   Ingen kontrakt kan annulleres, når den først er accepteret af Sælger, og ingen varer må returneres undtagen efter Sælgers skøn.

10.2   Enhver påstået defekt ved varerne skal meddeles til Sælger inden for syv dage efter leveringsdatoen. I tilfælde af at levering nægtes, og køber undlader at underrette Sælger inden for den angivne frist, accepteres ingen afvisning af varen, og den fulde købesum skal betales af køber.

10.3   I tilfælde af, at et gyldigt krav meddeles til Sælger baseret på, at de varer, der er leveret i henhold til kontrakten er defekte, er Sælgeren efter eget skøn berettiget til at erstatte varerne gratis eller refundere Køber prisen for varerne og Sælgeren. har intet yderligere ansvar over for køber.

 

11.  Ændring af vilkår.

11.1   Sælgers accept af enhver ordre er betinget af Købers samtykke til alle de vilkår og betingelser, der er anført i disse vilkår og betingelser, og Køberens samtykke til disse vilkår og betingelser formodes fra Købers accept af hele eller dele af de bestilte varer eller tjenesteydelser. Ingen tilføjelse eller ændring af vilkår og betingelser er bindende for Sælger, medmindre Sælger skriftligt har givet samtykke hertil. Hvis en indkøbsordre eller anden korrespondance indeholder vilkår eller betingelser, der er i modstrid med vilkårene og betingelserne i disse vilkår og betingelser, skal Sælgers accept af en ordre ikke fortolkes som samtykke til yderligere eller varierede vilkår og betingelser, og det vil heller ikke udgøre en frafald eller afvigelse fra sælgers side af nogen af de heri indeholdte vilkår og betingelser.

12.  Bemærkninger

12.1   Enhver meddelelse, der kræves af Køber til Sælger, skal være skriftlig adresseret til Sælger på dennes vedtægtsmæssige hjemsted eller hovedforretningssted og skal leveres personligt eller sendes med første anbefalede post eller e-mail.

13.  Gældende love

13.1   Alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne kontrakt, skal afgøres og reguleres af dansk lovgivning. Uanset ovenstående skal ethvert retsskridt fra Kundens side med hensyn til enhver transaktion påbegyndes inden for tre måneder efter, at årsagen til sagen er opstået.

14.   Adskillelse

14.1   Hvis en del af disse vilkår og betingelser viser sig at være ugyldige eller uhåndhævelige af en domstol med kompetent jurisdiktion, skal det ugyldige eller uhåndhævelige vilkår omdefineres, eller et nyt eksigibelt vilkår stilles til rådighed, således at Sælgers og Købers hensigt i at acceptere bestemmelserne i disse vilkår og betingelser, skal kunne håndhæves i det fulde omfang af gældende love.

14.2   Hvis en bestemmelse i denne aftale er helt eller delvis ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil de øvrige bestemmelser i aftalen ikke blive påvirket af en sådan ugyldighed eller uhåndhævelse.

 

15.   Immateriell ejendom

15.1   Breve, tilbud og forslag kan indeholde proprietære og fortrolige oplysninger, der tilhører Sælger. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, indhold, intellektuel ejendom, teknisk metode og tekst, der er inkorporeret i dokumentet. Det må ikke bruges, afsløres eller gengives, helt eller delvist, til andre formål end til at evaluere dette dokument uden forudgående skriftligt samtykke fra Sælger. Titel i og til dette dokument og alle oplysninger heri forbliver til enhver tid hos Sælger.

16.   Ingen tredjepartsfordel

16.1   De ovenfor angivne bestemmelser er udelukkende til fordel for parterne heri og giver ingen rettigheder, fordele eller krav til nogen person eller enhed, der ikke er part heri.

17.  Nøjagtighed

17.1   Alle oplysninger indeholdt på dette websted er baseret på opdaterede oplysninger, og selvom Sælger bestræber sig på at sikre, at materialet er korrekt, kan nøjagtighed ikke garanteres, og Sælger giver ingen garantier eller erklæringer om dets nøjagtighed.

18.  Webstedsrevisioner

18.1   Alle oplysninger på dette websted er baseret på opdaterede oplysninger. Sælger forbeholder sig retten til at foretage ændringer på dette websted til enhver tid uden forudgående varsel. Ved at gå ind på dette websted, anerkender og accepterer du hermed disse ændringer.

19.  Privatlivspolitik

19.1   Sælger accepterer hermed, at alle oplysninger, der leveres til Sælger via webstedet, kun vil blive brugt med det formål at gøre de varer og tjenester, der leveres af webstedet, tilgængelige. Sælger vil ikke sælge, udlåne eller videregive disse oplysninger til nogen tredjepart, som ikke er involveret i processen med at levere de nødvendige varer og tjenester til køberen.

19.2 Ved betaling med kreditkort – Kortdata krypteres ved hjælp af SSL-teknologi og behandles direkte af eWAY, som er en PCI DSS-kompatibel betalingsbehandler. Der gemmes ingen kortdata på stedet. Det hele er krypteret og gemt på eWAYs sikre servere.

 

20.  Hele aftalen

20.1   Dette udgør hele Aftalen mellem Køber og Sælger. Afgivelsen af en ordre til køb skal anses for at være købers accept af disse vilkår. Disse vilkår og betingelser erstatter alle tidligere forslag, tilbud, diskussioner, korrespondance eller kommunikation vedrørende denne transaktion. De kan kun ændres ved en efterfølgende skriftlig aftale godkendt af Sælger.

 

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os kontakt os